กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2