โครงการ“พัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ หลักสูตร "การเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียน Active Learning"

ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับครูในปัจจุบัน ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถนำความรู้ทักษะของศตวรรษที่ 21 ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้  

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามตามโครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร “การเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียน Active Learning”ระหว่างวันที่ 11–12 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

      1.   ต่อยอดและขยายผลห้องเรียนต้นแบบ Active Learning ไปยังครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

      2.   พัฒนาครูให้เป็นครูต้นแบบ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพได้

 

โดยมีผู้เข้าอบรม ได้แก่

1.คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 16 คน

2.คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 30 คน

คณะวิทยากร ได้แก่ ครูต้นแบบสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นายอภิสิทธิ์  แดงหนองแปน ครูโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ ,ครูต้นแบบสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวนฤชล น้อยเมืองเปลือย ครูโรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต และคณะศึกษานิเทศก์จากทั้งสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

🎉🎉🎉ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม🎉🎉🎉

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม.pdf

กิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบ Active Learning โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ หลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียน Active Learning วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับครูในปัจจุบัน ให้สามารถรองรับ ความเปลี่ยนแปลง และสามารถนำความรู้ทักษะของศตวรรษที่ 21 ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้ 

ในการนี้ นายอภิสิทธิ์ แดงหนองแปน ครูโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบ ตามโครงการ “พัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร “การเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียน Active Learning” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  โดยได้ดำเนินการอบรมขยายผลให้แก่คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ส่วนกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบ Active Learning ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1.เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียนActive Learning ของครูต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพได้

   2. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) เพื่อนำนวัตกรรม เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยมีผู้เข้าอบรม ได้แก่

          1.คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 16 คน

             2.คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 20 คน

คณะวิทยากร ได้แก่ ครูต้นแบบสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นายอภิสิทธิ์  แดงหนองแปน ครูโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ ,ครูต้นแบบสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวนฤชล น้อยเมืองเปลือย ครูโรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต และคณะศึกษานิเทศก์จากทั้งสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


 🌟🌟🌟ดาวน์โหลดเกียรติบัตร🌟🌟🌟


เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน.pdf